ALGEMENE VOORWAARDEN

DOWNLOADVERSIE

Postelweg 35
5531 MV Bladel
www.totaalevents.nl

ARTIKEL 1. TOEPASSING

Op alle verzoeken en/of opdrachten aan Totaal Events, alsmede alle door of namens Totaal Events verrichte werkzaamheden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, Deze voorwaarden prevaleren boven de voorwaarden van andere partijen. Van deze voorwaarden mag enkel worden afgewezen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Totaal Events.

ARTIKEL 2. OVEREENKOMST

Totaal Events is enkel gebonden aan schriftelijke overeenkomsten welke zijn ondertekend door een bevoegd directielid. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten binden Totaal Events niet.

ARTIKEL 3. LEVERINGSTERMIJNEN

Overeengekomen (leverings)termijnen zijn altijd bij benadering. Totaal Events spant zich maximaal in om deze termijnen na te komen, echter wanneer Totaal Events hier desondanks niet in slaagt, ontslaat dit de andere partij(en) niet van diens verplichtingen.

ARTIKEL 4. OFFERTES

Alle aanbiedingen (informatie, prijsopgaven, offertes) gedaan door of namens Totaal Events, zijn vrijblijvend zowel wat betreft de opgegeven prijzen als wat betreft de leverings- of uitvoeringsmogelijkheid, behoudens schriftelijke offertes voorzien van een geldigheidsduur.

ARTIKEL 5. PRIJZEN

 • Tenzij anders vermeld zijn bedragen altijd exclusief BTW.
 • Prijswijzigingen zijn onder alle omstandigheden voorbehouden. Indien een overeenkomst reeds is gesloten, mag de prijsverhoging slechts gebaseerd zijn op een kostprijsverhogende factor die is ontstaan na het sluiten van de overeenkomst.
 • Totaal Events heeft het recht om meerwerk bij de wederpartij in rekening te brengen. Voor minder werk gelden de regels met betrekking tot annulering (zie artikel 6).

ARTIKEL 6. ANNULERING

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is annulering van overeenkomsten waarbij de wederpartij als koper optreedt niet mogelijk. In alle andere situaties is annulering door een wederpartij enkel toegestaan na betaling van onderstaande (schade)vergoeding aan Totaal Events:

 • Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang 25% van de hoofdsom
 • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang 50% van de hoofdsom
 • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang 75% van de hoofdsom
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang 100% van de hoofdsom

Dit met dien verstande dat alle externe kosten altijd voor 100% worden doorbelast aan de wederpartij.

ARTIKEL 7. BETALING

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle betalingen door de wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of schuldvergelijking contant of per bank te zijn voldaan aan Totaal Events. Bij te laten betaling wordt het bedrag verhoogd met incassokosten en 1% rente per maand.
 • Indien faillissement of surséance van betaling van de wederpartij is aangevraagd dan wel in geval van liquidatie worden diens verplichtingen direct opeisbaar.
 • Indien een wederpartij m.b.t (een deel) van zijn betalingen achter is, wordt het geheel van het aan Totaal Events verschuldigde terstond opeisbaar, dat geldt ook voor de facturen die op dat moment nog niet vervallen zijn.
 • Totaal Events is gerechtigd om altijd, op elk moment en zonder opgave van redenen van een opdrachtgever een borgsom, vooruitbetaling of een zekerheidsstelling voor betaling te verlangen.

ARTIKEL 8. RECLAMES

Reclamering over onze producten en/of diensten dient te geschieden middels aangetekend schrijven binnen 30 dagen na aflevering van het product dan wel verrichten van de dienst. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

 • Totaal Events is slechts aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook, indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld door Totaal Events en/of haar leidinggevenden.
 • Totaal Events sluit haar aansprakelijkheid voor alle vormen van indirecte-, bedrijfs- en gevolgschade uit.
 • Totaal Events beperkt haar aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het eigen risico. Indien Totaal Events daarnaast toch nog aansprakelijk zou zijn, beperkt zij haar aansprakelijkheid tot het bedrag van de waarde van de tussen partijen gesloten overeenkomst, met een maximum van € 15.000,-.
 • Totaal Events verstrekt slechts vrijblijvende adviezen. Totaal Events is nimmer aansprakelijk voor de inhoud en/of de gevolgen van door haar verstrekte adviezen, behoudens opzet of grove schuld door Totaal Events of een van haar leidinggevenden.
 • Totaal Events is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gedragingen van door haar ingeschakelde derden, dan wel hun personeel of toeleveranciers.
 • Op voornoemde beperkingen kunnen ook personeelsleden en toeleveranciers van Totaal Events een beroep doen.
 • Indien rechtens een minder vergaande beperking zou zijn toegestaan dan hiervoor is opgenomen, geldt deze minder vergaande beperking.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
  Elke van de wil van Totaal Events onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder valt in ieder geval het in gebreke blijven van leveranciers van Totaal Events, transportmoeilijkheden, oorlogen, opstanden, brand, inbraak en andere ernstige storingen bij Totaal Events.
 • In een situatie van overmacht worden alle verplichtingen van Totaal Events opgeschort. Indien de overmacht situatie langer duurt dan 30 dagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Totaal Events voor het intreden van de overmacht situatie reeds aan een deel van haar verplichtingen heeft voldaan, of indien Totaal Events door de overmacht situatie slechts aan een deel van haar verplichtingen kan voldoen, is de wederpartij verplicht om het bedrag evenredig aan dit deel te voldoen.

ARTIKEL 11. VERHUURVOORWAARDEN

Indien Totaal Events optreedt als verhuurder, maken de in dit artikel genoemde verhuurvoorwaarden onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Totaal Events:

 1. Genoemde prijzen zijn af magazijn en exclusief transport, verzekeringen en personeel.
 2. De huurder zal de gehuurde apparatuur/goederen alleen gebruiken waarvoor het bestemd is en er als een goede huisvader voor zorgen.
 3. De huurder is tijdens de huurperiode volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde. Onder schade wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: beschadiging (ook wegens verkeerd gebruik), diefstal, vermissing, etc.
 4. Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van Totaal Events veranderingen of reparaties aan de apparatuur/goederen te (laten) verrichten. Eventuele schade die hieruit tijdens of na de huurperiode ontstaat komt volledig voor rekening van de huurder.
 5. De gehuurde goederen worden nimmer eigendom van de huurder. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur/goederen aan een ander op welke wijze dan ook over te dragen of met een (beperkt) recht te bezwaren.
 6. De huurder garandeert dat de gehuurde apparatuur/goederen op de afgesproken tijd en op de
  afgesproken plaats worden geretourneerd. Niet op tijd of niet op de juiste locatie geretourneerde
  apparatuur/goederen worden geacht te zijn verhuurd aan de huurder voor een periode van steeds 1
  dag tegen 200% van de normale dagprijs. Dit onverminderd de verplichting van de wederpartij tot
  vergoeding van de werkelijke schade die Totaal Events lijdt door het niet tijdig retourneren
 7. De huurder machtigt Totaal Events om alle apparatuur/goederen die niet tijdig zijn ingeleverd op welke locatie dan ook terug te halen. De kosten hiervan komen voor de huurder.
 8. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is onderverhuur niet toegestaan.
 9. Totaal Events kan vragen om een legitimatie van de huurder en/of andere eisen stellen om de identiteit van de huurder vast te stellen en vast te leggen.
 10. U bent als huurder verantwoordelijk voor het gedrag van uw gasten voor, tijdens en na het feest.
  Wordt er door het gooien van bier of andere dranken schade aangericht, aan personeel, apparatuur of anderen materialen, dan worden de gemaakte kosten op u als klant/huurder verhaald, bij een total loss schade wordt altijd de nieuwprijs berekend, andere schades en bijkomende kosten worden berekend volgens het schade rapport

ARTIKEL 12. VERKOOPVOORWAARDEN

Indien Totaal Events optreedt als verkoper, maken de in dit artikel genoemde verkoopvoorwaarden onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Totaal Events:

 1. De levering en risico-overgang van de producten geschiedt af magazijn.
 2. Indien de koper zonder gegronde redenen een levering weigert, ontslaat dit hem niet van zijn verplichtingen. Totaal Events zal maximaal 2 maanden de goederen voor de koper in bewaring te houden. Na het verstrijken van de termijn van 2 maanden, is Totaal Events gerechtigd om de goederen aan een derde te verkopen. Aan Totaal Events komt het recht toe om eventuele opslagkosten aan de koper in rekening te brengen.
 3. Alle door Totaal Events verkochte zaken worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Alle aan de koper geleverde zaken blijven eigendom van Totaal Events tot het moment dat alle huidige en (eventuele) toekomstige vorderingen van Totaal Events uit hoofde van enige reeds bestaande en / of enige nog te sluiten overeenkomst tot levering of dienstverlening integraal door de koper zijn voldaan.
 4. Tot het moment dat de koper de koopprijs volledig aan Totaal Events heeft voldaan, is de koper niet gerechtigd de goederen, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen en is hij slechts bevoegd de apparatuur/goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Dit gebruiksrecht eindigt op het moment dat de koper failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend.
 5. Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Totaal Events gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde apparatuur/goederen weer tot zich te (doen) nemen op welke locatie dan ook en de koopovereenkomst te ontbinden. De koper is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen en alle schade aan Totaal Events te vergoeden.
 6. Er is slechts sprake van garantie indien dit schriftelijk en nadrukkelijk is overeengekomen. De koper kan zich slechts na voldoening van de volledige koopsom aan Totaal Events op de garantie beroepen. Totaal Events ondersteunt alleen fabrieksgarantie, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 13. PRODUCTIE VOORWAARDEN

Indien Totaal Events optreedt als verzorger van audiovisuele producties, maken de in dit artikel genoemde productievoorwaarden onderdeeldeel uit van de algemene voorwaarden van Totaal Events:

 1. Onder werkplek wordt verstaan: de plaats waar Totaal Events feitelijk haar werkzaamheden verricht.
 2. Opdrachtgever draagt zorg voor een voldoende en deugdelijke stroomvoorziening op een afstand van maximaal 20 meter van de werkplek. Schade ontstaan door een niet deugdelijke stroomvoorziening komt nimmer voor rekening van Totaal Events.
 3. Opdrachtgever staat er enkel voor in dat de door opdrachtgever verstrekte apparatuur/goederen geschikt is voor het aantal op de op de opdrachtbevestiging vermelde personen.
 4. Opdrachtgever dient rekening te houden met de in de offerte vermelde op- en afbouwtijden en stelt bij gebreke daarvan Totaal Events minimaal 1 uur in de gelegenheid om apparatuur op en af te bouwen.
 5. De werkplek dient gelijkvloers te zijn, bereikbaar via een verharde ondergrond en tot een afstand van 50 meter bereikbaar te zijn met een transport bus, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.
 6. Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende, veilige en gratis parkeermogelijkheden voor Totaal Events binnen 50 meter van de werkplek.
 7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor afdracht van alle benodigde Buma / Stemra rechten/premies en soortgelijke afdrachten.
 8. Opdrachtgever staat in voor een veilige werkplek.
 9. Totaal Events plant de tijd voor op,- en afbouw in met de opdrachtgever, die er zorg voor draagt dat alle gevraagde materialen aanwezig zijn en op de plaats horen te staan zoals overeen is gekomen, is dit niet het geval en het personeel kan het werk niet naar behoren verrichten op locatie, dan wordt er wachtgeld berekent, dit is een bedrag van € 45,00 per uur per personeelslid exclusief btw.
 10. Indien opdrachtgever niet voldoet aan één of meerdere van de in dit artikel genoemde verplichtingen, is Totaal Events gerechtigd om haar diensten te weigeren en/of haar werkzaamheden op te schorten of zelfs te staken, waarbij de betalingsverplichting voor Opdrachtgever in stand blijft.

ARTIKEL 14. ONTBINDING EN OPSCHORTING

Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk en/of niet tijdig aan een of meer verplichtingen uit de met Totaal Events gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voldoet of indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance, liquidatie, stillegging en/of bedrijfsovername van de wederpartij door derden is Totaal Events gerechtigd om zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd op te schorten, dan wel geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Totaal Events tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan Totaal Events toekomende rechten waaronder het recht op vergoeding van de hierdoor geleden schade.

ARTIKEL 15. GESCHILLEN

Op alle betrekkingen tussen Totaal Events en een wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Totaal Events en een wederpartij worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht.

ARTIKEL 16. SCHENDBAARHEID

Elke bepaling in deze algemene voorwaarden dient afzonderlijk te worden geïnterpreteerd. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden door de rechter nietig worden verklaard dan wel worden vernietigd laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Voor zover een bepaling niet van toepassing zou zijn, zullen partijen in het licht van de overige artikelen een nieuwe bepaling opstellen, die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling.